Reglement

REGLEMENT FOR LEVERING AV ELEKTRONISKE TJENESTER AV MultiNOR 

Vi takker for deres interesse for MultiNORs tjenester og ønsker å presentere det foreliggende reglementet som definerer måten MultiNOR yter sine elektroniske tjenester på via nettsiden, samt fremgangsmåten vi følger for å sikre den høyeste kvaliteten på våre tjenester.

Reglementet inneholder bl.a. type og omfang av elektroniske tjenester levert av MultiNOR, tekniske krav, vilkår for levering av tjenester, herunder Kundens rettigheter, forpliktelser og regler for vern av kundens personopplysninger, samt Multinor sine rettigheter og plikter, ansvarsfraskrivelse som følge av ytelse av elektroniske tjenester, vilkår for inngåelse og heving av kontrakter og klageordning.

Det foreliggende reglementet ble utarbeidet med hjemmel i gjeldende lover, særlig:

  • Lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 (Polsk Lovtidend av 2014, posisjon 827)

  • Lov om ytelse av elektroniske tjenester av 18. juli 2002 (Polsk Lovtidend av2002, nr. 144, posisjon 1204 med senere endringer)

  • Lov om personopplysningsvern av 29. august 1997 (Polsk Lovtidend av 2002, nr. 101, posisjon 926 med senere endringer),

  • Lov av 23. april 1964 Sivillovbok (Polsk Lovtidend av 1964, nr. 16, posisjon 93 med senere endrigner)

§ 1. Definisjoner og begrepsforklaringer

Begrepene brukt i det foreliggende reglementet har følgende definisjoner:

1) MultiNOR - MultiNOR selskap med begrenset ansvar, komandittselskap med sete i Gdańsk (80 – 386) ul. Lęborska 3B, lagt inn i Nasjonal domstolsregister som føres av Sąd Rejonowy (Nord Gdansk Tingrett) i Gdansk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (VII næringsavdeling for Nasjonal domstolsregister) med KRS-nummer: 0000546209 (nr. i Det nasjonale domstolsregister), NIP-nummer: 584-273-49-23 (polsk skatteidentifikasjonsnummer) og REGON-nummer: 222044787 (polsk organisasjonsnummer) tjenesteleverandør som yter sine tjenester via Nettsiden uten samtidig tilstedeværelse av Partene ved bruk av telekommunikasjonsnettverk.

1) Kunde - fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet som har rettshandelsevne og som kan legge inn en Bestilling via Nettsiden på tjenester ytet av MultiNOR (også kalt Tjenestemottaker i det foreliggende Reglementet).

2) Nettside – er nettsiden på adressen www.multinor.no som er eid av MultiNOR og www.mojanorwegia.pl.

3) Forbruker – fysisk person som legger inn en bestilling via Nettsiden på en Tjeneste som ikke er direkte knyttet til hans/hennes faglige virksomhet eller næringsvirksomhet.

4) Bestilling – forstått som kundens viljeserklæring til å inngå en avtale på avstand via Nettsiden ved å utfylle Skjemaet for levering av tjenester som leveres av MultiNOR.

5) Skjema – elektronisk tilgjengelig bestillingsskjema på Nettsiden som Kunden bruker til å legge inn en Bestilling og der Kunden angir alle opplysninger som er nødvendige for MultiNORs utføring av Tjenesten.

6) Tjeneste – hver elektronisk tjeneste som MultiNOR tilbyrKunden ved bruk av Nettsiden.

7) Pris – er samlet godtgjørelse til MultiNOR for Tjenester levert til Kunden inkludert skatter og avgifter, som inngår i prislisten på Nettsiden med forbehold at i tilfeller hvor oversettelsestjenester skal benyttes, skal Prisen beregnes av MultiNOR på grunnlag av dokumentene som Kunden har innsendt etter kriteriene oppgitt i Prislisten.

8) Prisliste – liste over Tjenester som leveres av MultiNOR samt tilsvarende verdier av vederlag for Tjenester som er tilgjengelig på Nettsiden.

9) Betaling – handlingen som beror på betaling av Prisen slik som fastsatt i det foreliggende Reglementet.

10) Gjennomføring av bestilling – tidsrommet som er nødvendig for at MultiNOR gjennomfører Tjenesten. Tiden regnes fra den dagen MultiNOR mottar alle dokumenter fra Kunden som er nødvendige for gjennomføring av elektroniske tjenester, dvs. dokumenter som er vedlagt til Skjemaet eller sendt som vedlegg til e-post til adresse: info@multinor.no, levert personlig eller per post til Kundeservicekontor.

11) Personopplysninger – opplysninger som muliggjør identifisering av Kunden, som er en fysisk person, eller andre data som Kunden har oppgitt til MultiNOR, i særledeshet de dataene som overføres ved hjelp av Skjemaet eller kontaktskjemaet som er tilgjengelig på Nettsiden, og som behandles for at MultiNOR kan levere sine Tjenester.

12) Avtale - er inngått på avstand uten samtidig tilstedeværelse av partene. Avtalen bekreftes via e-post som MultiNOR sender til e-postadressen oppgitt av Kunden.

13) Parter- Kunde og MultiNOR

14) BOK – MultiNORs Kundeservicekontor som befinner seg i Gdynia (81 - 366), ul. Batorego 4/7.

15) Reglement – det foreliggende Reglementet for levering av elektroniske tjenester av MultiNOR.

§ 2. Generelle betingelser for levering av tjenester

1. Ved å legge inn Bestilling og inngå Avtale med MultiNOR godtar Kunden at:

1) levering av Tjenester foregår med bruk av IT-systemet i henhold til lov om elektroniske tjenester av 18. juli 2002;
2) Kunden er gjort kjent med følgende elektronisk adresse, firma, sete og adresse, KRS (nr. i Det nasjonale domstolsregister), NIP
(polsk skatteidentifikasjonsnummer) og REGON (polsk organisasjonsnummer) til selskapet MultiNOR:

MultiNOR - MultiNOR selskap med begrenset ansvar, komandittselskap med sete i Gdańsk (80 – 386) i Lęborskaveien 3B

e-postadresse: info@multinor.no

Nettside: www.multinor.no og www.mojanorwegia.pl

KRS: 0000546209 (nr. i Det nasjonale domstolsregister)
NIP: 584-273-49-23
(polsk skatteidentifikasjonsnummer)
REGON: 222044787
(polsk organisasjonsnummer)
3) kontakten med MultiNOR angående levering av Tjenester foregår:

via e-post på MultiNORs e-postadresse: info@multinor.no

per telefon fra mandag til fredag fra kl. 08:00 til 16:00.

- polsktalende kunder: norsk tlf. nr. +47 21 999 409, polsk tlf. nr. +48 58 743 07 53,

- litauisktalende kunder: norsk tlf. nr. +47 21 999 417, litauisk tlf. nr. +370 52 077 878,

ved hjelp av kontaktskjemaet som finnes på følgedende adresser:

http://www.mojanorwegia.pl/podatki/kontakt.html,

http://www.mojanorwegia.pl/zasilek-rodzinny/kontakt.html,

http://www.mojanorwegia.pl/tlumacz-norwesko-polski/kontakt.html,

http://www.mojanorwegia.pl/zasilek-dla-bezrobotnych/kontakt.html,

http://www.mojanorwegia.pl/e-106-ubezpieczenie-zdrowotne/kontakt.html,

http://www.mojanorwegia.pl/zasilek-macierzynski-tacierzynski-becikowe-norwegia/kontakt.html,

http://www.mojanorwegia.pl/zasilek-chorobowy-aap-pogrzebowy/kontakt.html,

http://www.multinor.no/kontakt.html;

via personlig kontakt og per post med Kundeservicekontor på adresse:
ul. Batorego 4/7
81-366 Gdynia

Kontoret er åpent fra mandag til fredag fra kl. 10:00 til 16:00.

4) i tilfelle med kontakt gjennom telefon der Kunden ringer fra samme retningsnummer er samtaleprisen den samme som for ordinær telefonsamtale i samsvar med leverandørens tariff. I tilfelle med kontakt gjennom telefon der Kunden ringer til et retningsnummer som er ulikt retningsnummeret som Kunden ringer fra, kan det påløpe tilleggskostnader i forbindelse med telefonsamtalen i henhold til leverandørens tariff.
2. Bruk av Nettsiden skal kan utelukkende skje i henhold til betingelser fastsatt i det foreliggende Reglementet.
3. Betingelsen for bruk av Nettsiden og levering av Tjenester er at Kunden disponerer en datamaskin eller annen elektronisk enhet med tilgang til Internett og med innstallert og aktuell programvare som muliggjør nettlesing

4. Kunden må ikke overføre ulovlige innhold ved bruk av Nettsiden eller Skjemaet.

5. Innholdet på Nettsiden, i dataene og i vedlegg som tilgjengeliggjøres på Nettsiden eies av MultiNOR og er juridisk beskyttet.

6. Handelsnavn, varebeskrivelser og varemerker som publiseres på Nettsiden er rettslig beskyttet og enhver bruk av dem skal utelukkende skje etter skriftlig samtykke fra MultiNOR.

§ 3. Inngåelse og gjennomføring av avtalen om levering av tjenester

1. Bruk av tjenester levert av MUltiNORt skjer mot vederlag

2. For å legge inn en Bestilling på tjenesteyting skal Kunden velge en Tjeneste som Kunden er interessert i og fylle ut riktig Skjema på Nettsiden.

3. MultiNOR utfører ikke forhåndsberegning av skatteoppgjør.

4. MultiNOR tilbyr konsulenttjenester særlig innen: skatteoppgjør, klager på vedtak fra skattemyndighetene, bistand i utarbeidelse av dokumentasjon som er nødvendig for å få familieytelser, kontantstøtte, foreldrepenger, engangsstønad, dagpenger, attføringspenger, ytelser til etterlatte (enkepensjon/barnepensjon, refusjon av utgifter til begravelse), samt Tjenester innen oversettelse, meldesaker, oppdatering av adresse, sykeforsikring og andre tjenester knyttet til arbeid, opphold og næringsvirksomhet som drives i Norge.

5. Hvis den norske skatteetaten skulle begå feil eller myndighetene ikke vil bevilge skattelettelser som tilkommer Kunden, har Kunden rett til å klage på resultatet av skatteoppgjøret. Utarbeidelse av klage på vedtaket fra skattemyndighetene er en egen tjeneste inkludert i prislisten over tjenester på www.multinor.no/uslugi.html. Klage på skatt er av frivillig karakter og fremsettes på Kundens forespørsel. MultiNOR utfører oppdraget om klage på skatt som tjeneste mot vederlag i henhold til prislisten.

6. Resultater av skatteoppgjør offentliggjøres jevnlig i perioden fra 26. juni til slutten av oktober.

Eventuell tilbakebetaling på skatt skjer innen 14 dager fra datoen for offentliggjøring av resultatet av skatteoppgjøret.

7. Den siste frist for utarbeidelse av skatteoppgjør er 31. mai.

8. Etter å ha valgt Tjenesten på Nettsiden som Kunde er interessert i, viderekobles Kunden til riktig underside der Kunden fyller ut Skjemaet. I Skjemaet oppgir Kunden opplysninger, herunder Personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen eller ta tiltak før inngåelse av avtalen. Opplysninger som overføres og som er nødvendige for riktig utførelse av Tjenesten er bl.a.: fornavn og etternavn, telefonnummer og e-postadresse.

9. Vilkåret for overføring av opplysninger som er nevnt i 8. ledd er Kundens erklæring uttrykt gjennom avkrysning av checkbox-feltet som betyr at Kunde har gjort seg kjent med innholdet i dette Reglementet og godtar dets bestemmelser med følgende ordlyd: „Jeg har gjort meg kjent med og godtar innholdet i Reglementet for levering av elektroniske tjenester av MultiNOR”.

10. Ved sending av Skjemaet som er nevnt i 8. ledd kan også Kunden samtykke til å motta kommersiell informasjon fra MultiNOR ved å krysse av checkbox-feltet med erklæringen med følgende ordlyd: ”Jeg samtykker i å motta kommersiell informasjon per e-post og telefon fra MultiNOR selskap med begrenset ansvar, komandittselskap og Inventive Logic S.C.med sete i Gdańsk (eieren av nettstedet mojanorwegia.pl) angående arbeid og opphold i Norge, særlig skatter, sosiale ytelser, helseytelser, forsikring og næringsvirksomhet”.

11. Overføring av opplysninger via Skjemaet og godkjenning av Reglementet er frivillig men uunnværlig for gjennomføring av Tjenester.

12. Omfang av opplysninger som det kreves av Kunden er avhengig av den valgte Tjenesten. Ved å akseptere Reglementet godtar Kunden at for at Tjenesten kan utføres, kreves det innlevering av ytterligere dokumenter som bl.a.: tildligere oppgjør, regnskap, tillatelser og avtaler, som etter MultiNORs kunnskap og erfaring er nødvendig for riktig utførelse av Tjenesten (heretter: Dokumenter).

13. For å muliggjøre gjennomføring av Tjenester skal Kunden vedlegge alle nødvendige Dokumenter i elektronisk form ved utfylling av Skjemaet – i form av en bildefil eller skannet Dokument – eller ta kontakt med MultiNOR på annen måte fastsatt i Reglementet § 2, 1. ledd, 3. punkt, samt legge ved kopi av dokumenter eller tilsvarende.

14. MultiNOR aksepterer ikke originale Dokumenter, arkiverer ikke Dokumenter og i tilfelle Kunden sender inn originale Dokumenter returnerer MultiNOR dem umiddelbart til adressen oppgitt av Kunden i Skjemaet.

15. Etter innsending av Skjemaet kontrollerer MultiNOR fullstendigheten av Dokumenter og opplysninger gitt av Kunden. I tilfelle MultiNOR fastslår mangler på ett eller flere Dokumenter som er nødvendige for gjennomføring av Tjenesten eller uriktig utfylling av Skjemaet, oppfordrer MultiNOR Kunden via e-post, telefon, tekstmelding for å utfylle mangler i dokumentasjonen på en måte som er passende for Kunden.

16. Ved å legge inn en Bestilling gir Kunde sitt samtykke til å levere bekreftelsen på at Kunden har inngått Avtalen elektronisk ved å krysse av checkbox-feltet med følgende ordlyd: „Jeg har gjort meg kjent med og godtar innholdet i Reglementet for levering av elektroniske tjenester av MultiNOR”.

17. Før å legge inn en Bestilling bekrefter Kunden uttrykkelig ved å krysse av checkbox-feltet med ordlyd: ”Jeg samtykker til at avtalen gjennomføres uten mulighet til å trekke seg fra den og til at dokumenter som er nødvendige for å inngå avtalen om levering av elektroniske tjenester med MultiNOR selskap med begrenset ansvar, komandittselskap med sete i Gdańsk utelukkende skal innsendes på e-postadressen angitt av meg” at Kunden er bevisst over at han/hun gir i oppdrag å utføre en tjeneste mot vederlag og har dermed betalingsplikt.

18. Etter å ha lagt inn en Bestilling mottar Kunden en e-post fra Multinor til adressen oppgitt i Skjemaet med følgende innhold:

a) det foreliggende Reglementet,

b) den endelige Prisen på Tjenesten, med forbehold i 23. ledd,

c) liste over Dokumenter som Kunden må levere,

d) den forventede leveringstiden, i den grad MultiNOR vil være i stand til å angi når Tjenesten kan bli utført, hvorved MultiNOR tar forbehold om at fristen kan endres i tilfelle forsinket levering av Dokumenter til MultiNOR fra Kunden i henhold til Reglementet § 3, 20. ledd.

e) bekreftelse på at Kunden har inngått Avtale elektronisk,

f) betalingsdokument for den bestilte Tjenesten.

19. Det å legge inn en Bestilling er ikke ensbetydende med inngåelse av Avtalen om levering av tjenester av MultiNOR til Kunden.

20. MultiNOR kan forlenge fristen for gjennomføring av avtalen i tilfelle det blir oppdaget noen feil eller mangler i de tilsendte dokumentene eller i de overførte opplysningene fra Kunden som har som formål å utføre Tjenesten. I dette tilfellet skal MultiNOR opptre etter Reglementet § 3, 15. ledd.

21. Hvis det som følge av feil eller mangler som er nevnt i 15. ledd ikke er mulig å utføre Tjenesten i den opprinnelig avtalte leveringstiden, angir MultiNOR en ny leveringstid etter å ha undersøkt saken nærmere.

22. Tjenesten regnes som utført når kunden blir tilsendt en e-post med en link til nettstedet der Kunden kan laste ned Dokumentene som ble utarbeidet innen rammen for Tjenesten, samt instruksjon angående videre fremgangsmåte (hvis det er aktuelt) og Betalingsdokument for den bestilte tjenesten, til en datamaskin eller annen enhet som er nevnt i reglementet § 3, 18. ledd. Tjenesten regnes også som utført når disse Dokumentene blir sendt til Kunden som vedlegg på e-post.

23. Hvis en forsvarlig vurdering viser at Tjenestens karakter, særlig Tjenester innen skatteoppgjør, ikke tillater en forhåndsberegning av Prisen, også på grunn av at skattemyndighetene har tildelt en viss skattestatus til vedkommende, skal Prisen på Tjenesten beregnes basert på Prislisten og vises på eget betalingsdokument for den bestilte Tjenesten som skal leveres etter den endelige fastsettelsen av Tjenesten i henhold til Prislisten.

 

§ 4. Betalingsbetingelser for Tjenester

1. Betaling for Tjenester skjer som regel etter at Tjenesten er utført, med forbehold i 2. ledd.

2. Hvis Tjenesten omfatter oversettelse, bekreftelse på registrering av varig opphold, bekreftelse på utmelding av varig opphold, søknad om adresseendring, søknad om blankett E-106/E-109 eller om Europeisk helsetrygdkort, korrigering av skatt, skatterådgivning, skriftlig konsultasjon, korrespondanse med myndigheter, klage på NAVs vedtak, søknader om ytelser til foreldre, dagpenger, søknader om skattekort, skjer Betalingen før Tjenesten utføres.

3. Fristen for betaling er 3 (tre) dager fra datoen for gjennomføring av Tjenesten og mottak av betalingsdokumentet for den bestilte Tjenesten eller fra datoen for mottak av betalingsdokumentet for den bestilte Tjenesten i tilfelle som er nevnt i 2. ledd. I særlige tilfeller kan MultiNOR fastsette annen betalingsfrist etter samråd med Kunden.

4. Med betalingsdagen forstås dato for bokføring av innbetaling på MultiNORs bankkonto som er angitt på betalingsdokumentet for den bestilte Tjenesten.

5. Betaling kan foretas i følgende valutaer:

a) i polske zloty (PLN) og norske kroner (NOK) – i dette tilfellet angir betalingsdokumentet for den bestilte Tjenesten en Pris i polske zloty og en Pris omregnet til norske kroner etter kursen på Narodowy Bank Polski (Polens nasjonalbank) som var gjeldende på virkedagen før utstedelse av dokumentet. Det utstedte betalingsdokumentet kan likevel også angi Pris i norske kroner som er omregnet til polske zloty.

b) i euro eller norske kroner (NOK) – i dette tilfellet angir betalingsdokumentet for den bestilte Tjenesten en Pris i euro og en Pris omregnet til norske kroner etter kursen på Den europeiske sentralbank som var gjeldende på virkedagen før utstedelse av betalingsdokumentet.

6. Betaling kan foretas:
a) via bankoverføring,
b) via postgiro,
c) via elektronisk betalingstjeneste.

7. For å redusere kostnader ved Betalinger disponerer MultiNOR 3 bankkontoer: en norsk bankkonto til betaling i NOK, en polsk bankkonto til betaling i PLN og en konto til betaling i euro som er angitt på betalingsdokumentet for den bestilte Tjenesten.

8. MultiNOR gjør oppmerksom på at i tilfelle av manglende betaling fra Kunden innen fristen som er nevnt i 3. ledd har selskapet rett til å sette i verk inkassotiltak umiddelbart uten purring - både på minnelig måte, gjennom rettsak og tvangsfullbyrdelse.

 

§ 5. Angrerett

1. I henhold til bestemmelser i lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 tilkommer retten til å kansellere avtalen utelukkende Kunden som er Forbruker uten å angi noen grunn eller å bære noen kostnader i perioden på 14 dager fra avtaleinngåelse, med forbehold i 2. og 3. ledd nedenfor. Ved å akseptere Reglementet, godtar Kunde at erklæring om opphevelse av Avtalen, som nevnt i foregående setning, kan fremsettes på et standard skjema som er vedlagt som vedlegg nr. 2 til lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 eller på skjemaet som sendes sammen med bekreftelse på avtaleinngåelse som er nevnt i Reglementet § 3,14. ledd, bokstav e.

2. Kunde erkjenner at angreretten ikke gjelder i tilfelle Kunde har gitt sitt samtykke i den tilsendte Bestillingen, dvs. i Kundens viljeerklæring om å inngå Avtale til at Tjenesten skal utføres før utløpet av 14-dagers frist.

3. Kunde erkjenner at angreretten ikke gjelder dersom avtalens gjenstand er en vare som er prosudert i henhold til Forbrukerens spesifikasjoner eller er fremstilt for å oppfylle hans individuelle behov.

4. MultiNOR forbeholder seg rett til å trekke seg fra avtalen hvis:

- Kundens dokumentasjon er etter MultiNORs kunnskap og erfaring ufullstendig, noe som ikke tillater at Tjenesten kan utføres riktig,

- Kundens dokumentasjon ikke oppfyller rettslige krav etter MultiNORs mening, noe som hindrer en riktig utførelse av Tjenesten,

- Kundens dokumentasjon reiser spørsmål om dens autentisitet eller er uleselig.

5. Ved heving av Avtalen regnes Tjenesten som ikke utført og Kunden har dermed ikke noen betalingsplikt.

6. I tilfellene nevnt i 3. og 4. ledd skal MultiNOR sende Kunden erklæringen om heving av avtalen på e-postadresse som ble angitt i Skjemaet eller i annen skriftlig form.

 

§ 6. Personopplysninger

1. Behandlingsansvarlig av Kundens personopplysninger er MultiNOR som behandler dataene som angis av kunder i Skjemaet og andre kontaktskjemaer som finnes på Nettsiden samt i den vedlagte dokumentasjonen med det formål og i det omfang som er nødvendig for å iverksette tiltak som sikter på å inngå Avtale for levering av Tjenester (forsendelse av Bestilling, prisvurdering, bekreftelse på mottak av Bestilling), gjennomføre Avtalen og markedsføre direkte egne produkter og tjenester.

2. Angivelse av data er frivilling men uunnværlig for å gjennomføre Tjenesten. Kunde har rett til innsyn i sine egne data og til å korrigere dem.

3. MultiNOR forplikter seg til å beskytte og forvalte Personopplysniger med den ytterste forsiktighet.

4. Personopplysninger vil ikke bli utlevert til tredjeparter.

5. Kunden beholder alle rettigheter som framgår av lov om beskyttelse av personopplysninger av 29. august 1997, særlig retten til å trekke tilbake samtykke til behandling og oppbevaring av Personopplysninger.

6. Avhengig av Kundens samtykke kan hans/hennes Personopplysninger, særlig e-postadresse og telefonnummer, benyttes av MultiNOR til å tilsende kommersiell informasjon elektronisk i henhold til lov om levering av elektroniske tjenester av 18. juli 2002. Samtykke er frivillig og kan trekkes tilbake når som helst av Kunden.

§ 7. Ansvar

1. MultiNOR forplikter seg til å utføre Tjenester med den ytterste omhu og yrkesmessig profesjonalitet.

2. MultiNOR har ikke ansvar for kundens formelle feil, fullstendighet av dokumenter, handlinger av tredjeparter og eventuelle konsekvenser av disse hendelsene, og særlig for:
a) formelle feil i dokumentasjon som blir innlevert av Kunden til visse organer, inkludert mangel på underskrift eller manglende overholdelse av fristen for innlevering;

b) beløp av skatterefusjon, etterbetaling av skatt som blir fastsatt av skattemyndighetene og som framgår tydelig av de fremlagte Dokumentene og som ikke er tilfredsstillende for Kunde;

c) avslag eller negativ vurdering av Kundens søknad ved behandling i tilsvarende organer som ikke kan tilskrives MultiNOR;

d) at Kunden ikke følger instrukser om fremgangsmåten som MultiNOR har sendt kunden sammen med den utførte Tjenesten;

e) å levere dokumenter (sende på e-post eller til angitt bostedsadresse) til Kunden som er myndighetenes vedtak eller oppfordring til å utfylle mangler og for manglende oppfyllelse av kravet fra Kundens side.

3. MultiNOR har ikke ansvar for effektiviteten av dokumenter som innleveres av Kunden og som ble utarbeidet av MultiNOR når den positive vurderingen av dokumenter avhenger av myndighetens skjønnsmessige kompetanse, og særlig i tilfelle av feil eller ufullstendig dokumentasjon som ble innlevert av Kunde. MultiNOR tar ikke ansvar for skader som følge av dette og konsekvenser.

4. MultiNOR er ikke anvarlig for feil fra myndighetenes side, inkludert myndighetene i Kongerike Norge og konsekvenser som følge av det. I tilfellet det oppstår slike feil skal MultiNOR omgående underrette Kunden per telefon, e-post, tekstmelding. Fastsettelse at det har oppstått feil som nevnt i foregående setning fritar ikke Kunden fra betalingsplikten og i tilfellet av fornyelse av oppdrag forbeholder MultiNOR seg retten til å fastsette en ny leveringsfrist og en ny pris på Tjeneste.

5. I henhold til bestemmelser i Sivillovboken tar MultiNOR garantiansvar for feil og mangler ved den utførte Tjenesten dersom det blir fastslått feil/mangler innen utløpet av to år fra datoen for utførelse av Tjenesten, med forbehold i Reglementet § 7.

6. Krav om retting av feil og mangler foreldes etter ett år fra den dagen feil/mangler ble fastslått. I tilfellet av Forbrukere, utløpet av foreldelsesfristen må ikke skje før utløpet av fristen fastsatt i Reglementet §7, 5. ledd.

7. I tilfelle Tjenesten som ble utført av MultiNOR er mangelfull, har Kunde rett til følgende tiltak i rekkefølge som angitt:

1. rett til å utbedre feil og mangler,
2. rett til å kreve prisavslag,
3. rett til å heve Avtalen, unntatt når feilen/mangelen er uvesentlig.

8. Bestemmelser i 7. ledd gjelder ikke dersom feilen/mangelen allerede er utbedret.

9. Krav som oppstår ved mangelfull utførelse av Tjeneste behandles i reklamasjonsprosedyren i henhold til Reglementet §8.

10. MultiNOR tar ikke ansvar for effektiviteten av betalingsoverføringer gjort av Kunder, særlig for transaksjoner via elektroniske betalingstjenester eller postgiro. 

§ 8. Reklamasjoner

1. Dersom Kunde oppdager en feil ved den utførte Tjenesten har Kunden rett til å reklamere på Tjenesten overfor MultiNOR.

2. Reklamasjon bør:

a) sendes per post eller leveres personlig til Kundeservicekontorets adresse – BOK ul. Batorego 4/7, 80-366 Gdynia eller sendes per e-post til info@multinor.no;

b) sendes som reklamasjonsskjema som er tilgjengelig på http://www.multinor.no/regulamin-uslug.html eller tilsvarende;

c) inneholde grunnen til reklamasjonen og definere omfanget av Kundens krav;

d) være underskrevet og inneholde oppdaterte data om Tjenestemottakeren.

3. Dato for mottak av reklamasjon forstås som den dato da reklamasjonshenvendelsen som oppfyller betingelsene fastsatt i 2. ledd innkommer til MultiNOR. Det er samtidig datoen for innlevering av dokumentet og datoen for innføring av dokumentet til elektronisk kommunikasjonsverktøy på en slik måte at MultiNOR kan gjøre seg kjent med innholdet i dokumentet. I hvert tilfelle vil Kunden få en bekreftelse på MultiNORs mottak av reklamasjonshenvendelsen per e-post eller tekstmelding.

4. MultiNOR vurderer reklamasjonen innen 14 dager fra datoen for MultiNORs mottak av reklamasjonshenvendelsen.

5. Har MultiNOR ikke tatt stilling til reklamasjonen innen fristen som er nevnt i foregående setning, anses reklamasjonen som berettiget.

6. Dersom reklamasjonen vurderes som berettiget forplikter MultiNOR seg til å utbedre feil og mangler ved den utførte Tjenesten uten kostnader for Kunden. 

§ 9. Sluttbestemmelser

1. Spørsmål som dette Regelementet ikke omfatter reguleres av gjeldende polsk lov, særlig Sivillovbok og lov om forbrukerrettigheter som er nevnt i innledningen.

2. Tvister behandles av kompetent alminnelig domstol i henhold til bestemmelsene i Sivillovbok av 17. november 1964 (Polsk Lovtidend av 1964, nr. 43, posisjon 296 med endringer.)

3. Kunde har rett til utenrettslig håndtering av reklamasjon og til å gjøre sine krav gjeldende i forbindelse med Avtaler som Kunden har inngått med MultiNOR.

4. Både Forbruker og Kunde som ikke er Forbruker kan bringe saken inn for forliksrådet ved å fremsette tilsvarende begjæring for den lokale fylkesavdelingen av Handelstilsynet.

5. Elektroniske begjæringsskjemaer som er nevnt i 4. ledd ovenfor er tilgjengelige på nettsidene til fylkesavdeligene av Handelstilsynet. En liste over disse samt kontaktinformasjon finnes på www.uokik.gov.pl.

6. Kunde som er Forbruker har også rett til å henvise saken til behandling til forbrukerombudsmann på by- eller distriktnivå eller søke råd i den lokale forbrukerforeningen. Mer informasjon om forbrukerforeningen finnes på www.federacja-konsumentow.org.pl.

7. Det foreliggende Reglementet er gratis tilgjengelig på nettsiden www.multinor.no og overføres til Kunden i henhold til Reglementet § 3, 18. ledd. Reglementet tilgjengeliggøres på hver forespørsel fra Kunden i en form som muliggjør dets nedlasting, avspilling og lagring i IKT-systemet som brukes av Kunden.

8. MultiNOR forbeholder seg retten til å innføre endringer i Prislisten, innføre nye Tjenester og fjerne noen Tjenester som leveres hittil, gjennomføre og avslutte reklamekampanjer, innføre endringer i reklamekampanjer på en måte som ikke krenker rettighetene til Kunder og gi individuelle rabatter.

9. MultiNOR forbeholder seg retten til å innføre endringer i det foreliggende Reglementet i tilfelle endring av gjeldende lover eller dersom myndighetene vil pålegge MultiNOR visse forpliktelser, for å forbedre drift av Nettsiden og Kundeservice, forbedre beskyttelse av personopplysninger og hindre eventuelle overgrep. Alle endringer i Reglementet trer i kraft 14 dager etter kunngjøringen.

10. Endringer i Reglementet påvirker ikke gjennomføring av Avtaler som ble inngått før ikraftredelse av endringene, med mindre bestemmelsene i den nye versjonen av Reglementet er mer fordelaktige for Kunden.

Gdańsk, 29.01.16